Axis Corridor Format

Corridor Format flat icon

تصاویر دوربین های نظارت تصویری واید هستند و به صورت یک مستطیل افقی تصاویر را ضبط می کنند اما این قابلیت که در فضاهای باز و اتاق های بزر​گ بسیار کاربردی است در راهرو ها و بین قفسه های فروشگاه ها بسیار دردسر ساز ​میشود و بخش های مهم کمی را ضبط کرده و در عوض بیشتر تصویر را دیوار های راهرو ها اشغال می کنند که هیچ حرکت و جزئیات مهمی در آن وجود ندارد، دوربین های تحت شبکه اکسیس با قابلیت Corridor Format به راحتی و با یک چرخاندن ساده لنز دوربین ها این امکان را میدهند تا یک تصویر عرض مستطیل عمودی را تصویر برداری کنند تا طول بیشتر از راهرو ها را نشان دهد و تقریباً تمام تصویر ضبط شده از بخش های مهم تصویر خواهند بود.