Support & Documentation

تمام دوربین های اکسیس در بخش Support & Documentation اموزش نصب و استفاده از تجهیزات ، ابعاد دقیق ، میزان MTBF و بسیاری اطلاعات و مستندات مخصوص همان دوربین وجود دارد

axis camera webpage Support Documentation