Axis visio coverage tools

افزونه اکسیس برای نرم افزار Microsft Visio یک کتابخانه جامع شامل انواع مختلف دوربین های اکسیسبا جزئیات و مشخصات دقیق شان می باشد که برای نرم افزار Visio ارائه شده است، که این ابزار در زمان طرج ریزی برای اجرای پروژه های نظارت تصویری با بکارگیری تجهیزات اکسیس بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.
به لطف این ابزار یا به عبارتی افزونه اکسیس برای نرم افزار Visio جانمائی دوربین ها و موانع روبرویشان براحتی قبل از اجرا پروژه و بروز مشکلات بررسی و تصمیمات لازم را بگیریم.

axis visio coverage tools