Pixel Counter

Pixel Counter Flat icon

برای تشخیص سوژه های موجود در تصویر و میزان کیفیت تصویر در سیستم های نظارت تصویری وجود دارد که به طور مثال برای تشخیص پلاک نیاز مند این مساله می باشد که از سمت چپ پلاک تا منتها علیه سمت راست پلاک خودرو در تصویر حداقل 100 پیکسل وجود داشته باشد تا نرم افزار های پلاک خوان بتوانند پلاک را رویت و شناسائی و ثبت نمایند برای سهولت در این امر اکسیس ابزار شمارنده پیکسل را ابداع کرده تا به قرار دادن روی تصویر زنده خودرو اندازه پیکسل ها را نمایش دهد.