ویدئو اموزشی

.آموزش کار با ابزار کمکی برای نرم افزار autodesk revit

 

موزش کار با نرم افزار انتخاب محصول اکسیس

 

 

 موزش کار با ابزار VISIO برای اشکال پوشش اکسیس