Auto Rotation

Auto Rotaation

در بعضی محیط ها مانند کازینو ها می بایست به دلیل جلوگیری از تقلب به صورت روتین و هر چند ماه یکبار میز های بازی جابجا شوند و در این شرایط با هر بار جابجایی میز های بازی نیازمند این است که یک متخصص دوربین در محل حاضر شود و زاویه دید دوربین را بر طبق چینش جدید میز ها تغییر دهد تا ماکزیمم پوشش تصویری از میز ها و مشتریان پشت میزهای بازی فراهم شود. و همینطور در محیط های شهری ممکن است شرایطی خاصی وجود داشته باشد که در چهار راه ها هر 6 ماه از سال زاویه دوربین به دلیل انعکاس نور شدید خورشید نیاز باشد که تغییر کند اینجاست که اکسیس Q3617-VE یک دوربین بی نظیر با قابلیت فوق می باشد که این امکان را میدهد که تغییر زاویه دید دوربین بدون نیاز به دسترسی به خود دوربین توسط تکنسین نصب نمی باشد و فقط اپراتور از طریق کامپیوتر از راه دور می تواند جهت آن را تنظیم کند.